«Традиції та новації в світовій енциклопедистиці»

 • 16 листопада 2020 р.
 • Україна, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 51а

Основна проблематика дискусії:

 • знакові постаті та явища в історії енциклопедистики;
 • порівняльна характеристика української та зарубіжної енциклопедистики;
 • контент сучасних енциклопедій;
 • дизайн сучасних енциклопедій;
 • технологічні принципи розроблення та функціонування енциклопедичного проекту;
 • мова і стиль енциклопедичних видань;
 • регіональна енциклопедистика: типологія, стиль, контент, функції;
 • регіональні та краєзнавчі енциклопедії України як глокальні медії;
 • проблеми здоров’я нації в енциклопедичному контенті.
 • сучасна українська енциклопедистика та виклики інформаційної війни.
Традиції та новації в світовій енциклопедистиці 2020

Попередні конференції

Запрошуємо Вас взяти участь у науковій конференції

мікрофон

Статті повинні відповідати таким вимогам:

 • Змістово стаття має бути логічно послідовною і містити: виклад суті проблеми, її актуальності; характеристику стану вивчення проблеми (історіографія); основний зміст дослідження; висновки.
 • Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені , а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені і мати однакове написання. Усі скорочення, які вживаються у статті вперше, слід розшифровувати. Наприклад: Центральний державний історичний архів України у місті Львові (далі — ЦДІА України у м. Львові)
 • Мова — українська;
 • Покликання на літературу подаються у квадратних дужках, наприклад, [4:17]. У цьому прикладі «4» означає номер у списку літератури, який у кінці статті укладається за абеткою , «17» означає номер сторінки.
 • Оформлення: у правому верхньому куті — ім’я, по-батькові та прізвище автора (кегль 14, шрифт жирний), нижче по центру — назва статті(кегль 14, шрифт жирний);
 • на початку статті — Анотація українською мовою (5-8 рядків курсивом) та ключові слова (5-8 слів, курсивом); 
 • у правому верхньому куті — ім’я та прізвище автора англійською, нижче по центру — назва статті англійською;
 • Анотація та ключові слова англійською мовою.
 • Обсяг наукової статті — 20-40 тис. знаків (разом із бібліографією), MSWord, шрифт TimesNewRoman, 14 кеглем з інтервалом 1,5 (у тексті не має бути примусових переносів), без нумерації сторінок. 
 • Лапки у тексті — «».
 • Таблиці та інші ілюстрації до статті подавати (за необхідності) окремими файлами з розширенням *.jpg або *.tiff , розмір — 200 dpi, у якісному виконанні. Підписи до ілюстрацій подавати окремим списком у тексті після анотації.

Приклади оформлення списку літератури

 1. Берташ В. М. Пріоритети визначила громада // Голос України: електрон. версія газ. 2012. № 14 (5392). URL: http://www.qolos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звернення: 06.08.2012).
 2. Прізвище та ініціали. Назва статті // Енциклопедія історії України: у 10 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова) та ін.; НАН історії України, Ін-т історії України. Київ: Наук. думка, 2005. Т 9. С.26–39.
 3. Швецова-Водка Г. М. Документознавство: слов.-довід. термінів і понять: навч. посіб. Київ: Знання, 2011. 319 с.

Реєстраційна форма
учасника наукової конференції

Для участі у науковій конференції необхідно до 25 вересня 2020 р. заповнити реєстраційну форму учасника конференції.

Особиста інформація

Контактні данні

Форма участі у круглому столі

Координатори заходу:

 • Каченюк Ірина Миколаївна
  тел. +38 (044) 235-61-62
  [email protected]
 • Філімонова Тетяна Віталіївна
  +38 (098) 655-24-06
  тел.: (044)-235-61-62
  [email protected]