Порядок акредитації представників засобів масової інформації

Затверджено рішенням вченої ради ДНУ “Енциклопедичне видавництво”

від 13 лютого 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок акредитації представників засобів масової інформації

при Державній науковій установі «Енциклопедичне видавництво»

 

1. Акредитація – це реєстрація представників засобів масової інформації, незалежних журналістів та працівників засобів масової інформації при Державній науковій установі «Енциклопедичне видавництво» (далі: ДНУ «Енциклопедичне видавництво»; Установа). Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при Державній науковій установі «Енциклопедичне видавництво» проводиться відповідно до Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», цього Положення та інших нормативно-правових актів.

Право на акредитацію при ДНУ «Енциклопедичне видавництво» мають зареєстровані відповідно до чинного законодавства України засоби масової інформації, а також позаштатні, незалежні журналісти та працівники засобів масової інформації незалежно від форм власності і складу засновників.

2.Метою акредитації є:

· забезпечення відкритості і гласності діяльності Установи;

· сприяння журналістам, працівникам засобів масової інформації у виконанні ними своїх професійних обов’язків;

· надання можливостей для всебічного, об’єктивного та збалансованого висвітлення журналістами, працівниками засобів масової інформації діяльності ДНУ «Енциклопедичне видавництво».

3. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при ДНУ «Енциклопедичне видавництво» здійснюється на добровільних засадах та передбачає добросовісне виконання журналістами та працівниками засобів масової інформації їх професійних обов’язків з дотриманням вимог Конституції, законів України, інших нормативно-правових актів, норм професійної етики та моральних засад суспільства.

Акредитація представників засобів масової інформації, а також внесення змін до списку акредитованих представників засобів масової інформації, проводиться на підставі відповідного розпорядження керівника Установи.

4. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при ДНУ «Енциклопедичне видавництво» здійснюється шляхом надання індивідуальних акредитаційних карток (далі – акредитаційні картки).

5. Акредитація може бути постійною (безстроковою) та тимчасовою.

– постійна акредитація надається журналістам та працівникам ЗМІ, які постійно висвітлюють роботу ДНУ «Енциклопедичне видавництво»;

– тимчасова акредитація надається працівникам засобів масової інформації та незалежним журналістам за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання або для заміни постійно акредитованої особи в разі її хвороби, відпустки, відрядження тощо. Тимчасова акредитація надається журналісту або технічному працівнику ЗМІ на термін, що не перевищує 30 днів.

Допуск на територію або в приміщення ДНУ «Енциклопедичне видавництво» здійснюється згідно зі списком акредитованих осіб та за пред’явлення документа, що посвідчує особу.

6. Акредитаційні картки видаються:

– журналістам та працівникам засобів масової інформації, зареєстрованих в установленому законом порядку;

– за поданням засобу масової інформації;

– журналістам та працівникам засобів масової інформації, які не є штатними працівниками засобів масової інформації;

– за особистою заявою за умови підтвердження фахової належності.

7. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації при ДНУ «Енциклопедичне видавництво» здійснюється за наявності подання засобу масової інформації.

8. У поданні засобу масової інформації на бланку редакції за підписом керівника засобу масової інформації (або іншої уповноваженої особи) зазначаються:

·  його повне найменування;

·  дата і номер державної реєстрації;

·  адреса редакції;

·  адреса електронної пошти (за наявності);

·  прізвище, ім’я та по батькові журналіста(ів), технічного(их) працівника(ів) засобу масової інформації, щодо якого(их) вноситься подання;

·  номери засобів зв’язку;

·  вид акредитації (постійна чи тимчасова) та її строк (для тимчасової акредитації).

До подання додаються копії документів, що посвідчують особу журналіста(ів), працівника(ів) (паспорт та редакційне посвідчення), дві фотографії заявника розміром 30 х 40 мм.

9. Засіб масової інформації у поданні може надавати додаткову інформацію про засіб масової інформації (прізвище, ім’я, по батькові керівника, номери телефонів керівника, номери телефонів, факсу та електронну адресу служби інформації засобу масової інформації).

10. У заяві журналіста та працівника засобу масової інформації, який не є штатним працівником засобу масової інформації, зазначаються:

-прізвище, ім’я та по батькові;

-адреса;

-контактний номер засобу зв’язку;

-адреса електронної пошти (за наявності);

-вид акредитації (постійна чи тимчасова) та її строк (для тимчасової акредитації).

До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу та засвідчують її професійну належність (паспорт, редакційне посвідчення, документ, виданий професійним об’єднанням журналістів, прес-карта). До подання додаються дві фотографії заявника розміром 30 х 40 мм.

11. Засобу масової інформації або рекомендованому їм представнику може бути відмовлено в акредитації на таких підставах:

— у разі включення в заявку на акредитацію відомостей про ЗМІ або його представника, що не відповідають дійсності;

— якщо представник ЗМІ, що рекомендується, раніше був позбавлений акредитації.

– якщо представник ЗМІ, що рекомендується, раніше своїми діями блокував або ж перешкоджав діяльності Установи або грубо чи неодноразово порушував порядок, умови і загальний режим роботи ДНУ «Енциклопедичне видавництво».

12. Подання або заява про акредитацію, що не містить обов’язкової інформації та документів, зазначених у цьому Положенні, не розглядається.

13. Про порядок проведення акредитації повідомляється шляхом розміщення цієї інформації на офіційному веб-сайті установи.

14. Про втрату, пошкодження або знищення акредитаційної картки засіб масової інформації, журналіст або працівник засобу масової інформації зобов’язані повідомити ДНУ «Енциклопедичне видавництво» у письмовій формі з одночасним внесенням подання, заяви про поновлення акредитаційної картки.

15. Акредитовані при ДНУ «Енциклопедичне видавництво» представники засобів масової інформації, незалежні журналісти та працівники засобів масової інформації мають право:

— за умови надання акредитаційного посвідчення і посвідчення, що підтверджує приналежність до вказаного ЗМІ, а також за умови виконання цього Положення бути присутніми на засіданнях трудового колективу, засіданнях вченої ради установи, на заходах що проводить установа;

— на вільне одержання, використання, поширення інформації;

— за узгодженням з керівником Установи користуватися технічною апаратурою, необхідною для проведення аудіо– та відео зйомки;

— використовувати в установленому порядку інформацію, одержану на офіційному веб-сайті ДНУ «Енциклопедичне видавництво».

16. Акредитовані при ДНУ «Енциклопедичне видавництво» представники засобів масової інформації, незалежні журналісти та працівники засобів масової інформації зобов’язані:

— надавати тільки об’єктивну інформацію;

— утримуватися від порушення цілісності інформації, розповсюдження окремих положень документа, якщо тим самим порушується суть інформації або офіційного документа невірним його тлумаченням;

— не втручатися в хід заходу, на освітлення якого він запрошений, якщо тільки захід не організований спеціально для представників ЗМІ;

— поважати права членів колективу, директора, членів вченої ради та інших акредитованих осіб під час проведення заходів; дотримуватися Законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», цього Порядку акредитації та правил внутрішнього розпорядку ДНУ «Енциклопедичне видавництво».

— проводити відеозйомку під час проведення заходів з певних місць, що вказуються організаторами.

17. За відсутності або непред’явленні акредитаційного посвідчення при ДНУ «Енциклопедичне видавництво» представники засобів масової інформації, незалежні журналісти та працівники засобів масової інформації можуть бути присутніми в приміщенні установи на засіданнях трудового колективу, засіданнях вченої ради та інших заходах лише з дозволу керівництва ДНУ «Енциклопедичне видавництво» та на підставі ухвалених рішень відповідних зібрань (засідання трудового колективу, засідання вченої ради та ін.).

18. Акредитація особи може бути припинена уразі: порушення законів України; встановлення в судовому порядку фактів поширення недостовірної інформації, що завдала шкоду діловій репутації, честі та гідності фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності; поширення офіційної інформації, дослівного відтворення офіційних виступів посадових осіб, що не відповідають дійсності; поширення інформації, що не відповідає дійсності; повторного порушення цього Порядку акредитації; заяви засобу масової інформації чи комунікації про припинення акредитації.

19. Керівник Установи приймає рішення про припинення акредитації журналіста або працівника засобу масової інформації і анулювання відповідної акредитаційної картки у разі:

— подання ним відповідної заяви;

— звернення засобу масової інформації, за поданням якого здійснена акредитація;

— грубого або неодноразового порушення особою порядку, умов і загального режиму роботи ДНУ «Енциклопедичне видавництво».

 

20. Ініціювати процедуру припинення (анулювання) акредитації мають право заступник директора, вчений секретар установи. Для цього вони повинні подати письмову заяву на ім’я директора з перерахуванням підстав для анулювання.

У разі позбавлення акредитації журналіста або технічного працівника письмове повідомлення про анулювання акредитації надсилається йому особисто або до відповідного засобу масової інформації впродовж п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У повідомленні про позбавлення акредитації зазначається посадова чи службова особа, яка прийняла відповідне рішення, дата прийняття рішення, підстави для прийняття рішення та порядок його оскарження.

21. Журналіст, технічний працівник, редакція засобу масової інформації, який вони представляють, можуть оскаржити рішення про припинення або позбавлення акредитації в судовому порядку.