Статут Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

телебачення і радіомовлення України

№ 114 від «01» червня  2013 року

 Голова Комітету   Курдінович О.В.

 

 

 

 

 

 


 

СТАТУТ

 

ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ

«ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО»


Київ 2013


 

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», надалі – Енциклопедичне видавництво, – установа у сфері наукової, інформаційної та видавничої діяльності, заснована на державній власності й підпорядкована Державному комітету телебачення і радіомовлення України, надалі – Орган управління майном.

Енциклопедичне видавництво створене згідно Указу Президента України №1 від 02 січня 2013 року, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України №172-р від 27 березня 2013 року, згідно п. 7.1. наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України №82 від 26 квітня 2013 року і є правонаступником Державного підприємства «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, зареєстрованого 05 липня 1996 року, про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис за №1 074 120 0000 014422, ідентифікаційний код юридичної особи: 05428286.

 

Стаття 1. Найменування та місцезнаходження

                Енциклопедичного видавництва

 

1.1. Найменування установи:

українською мовою:

повне: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»;

скорочене: Енциклопедичне видавництво;

англійською мовою скорочене: Encyclopedic Publishing.

1.2. Місцезнаходження Енциклопедичного видавництва: вулиця Богдана Хмельницького, буд. 51-А, місто Київ, 01601, Україна.

 

Стаття 2. Мета і предмет діяльності

                 Енциклопедичного видавництва

 

2.1. Енциклопедичне видавництво створене з метою:

2.1.1. забезпечення інтересів держави у нарощенні наукового, інтелектуального та інформаційного потенціалу;

2.1.2. створення умов для використання результатів наукових досліджень у відповідних сферах суспільного життя;

2.1.3. сприяння розвитку національної науки, освіти, культури;

2.1.4. насичення ринку високоякісною енциклопедичною продукцією та науково-інформаційними виданнями;

2.1.5. задоволення попиту читачів різних категорій на універсальні, галузеві, тематичні, краєзнавчі багатотомні та однотомні енциклопедії, енциклопедичні довідники та словники, а також на наукові, нормативні та інші видання.

2.2. Основними напрямками діяльності Енциклопедичного видавництва є:

2.2.1. наукова діяльність, яка становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт, науково-технічна діяльність, здійснення наукових досліджень і розробок;

2.2.2. здійснення наукових досліджень і розробок у сфері енциклопедознавства, розробка наукових і методичних засад енциклопедичних видань різного напряму;

2.2.3. наукова експертиза енциклопедичних видань, створення концепцій, реєстрів, принципів подання матеріалу, критеріїв його відбору для різних типів енциклопедичних видань;

2.2.4. організація та проведення науково-дослідної роботи з підготовки енциклопедичних статей та їх інформаційного наповнення, системи посилань, бібліографічного забезпечення тощо;

2.2.5. аналіз та узагальнення світового і національного досвіду з питань підготовки та друку енциклопедичних видань за сучасними технологіями, створення відповідних інформаційних баз даних;

2.2.6. наукова та видавнича діяльність, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, у тому числі науково-редакційна підготовка, випуск і розповсюдження наукових та інших друкованих видань: універсальних, галузевих, тематичних, краєзнавчих енциклопедій, енциклопедичних словників та довідників, видань за державним замовленням, державним контрактом, за національними (комплексними, цільовими) та власними тематичними програмами, видань на замовлення;

2.2.7. створення баз даних для підготовки та друку енциклопедичних видань;

2.2.8. створення енциклопедичних та інших видань на електронних носіях;

2.2.9. створення тематичних WEB-ресурсів та Інтернет-сервісів;

2.2.10. забезпечення високого наукового рівня підготовки видань, високоякісного художньо-технічного оформлення та поліграфічного їх виконання;

2.2.11. надання платних послуг з редакційного опрацювання та наукового редагування матеріалів, підготовки оригінал-макетів, художнього та технічного оформлення, організації випуску друкованої продукції;

2.2.12. здійснення у встановленому порядку наукового співробітництва з українськими та зарубіжними науковими установами, вищими навчальними закладами усіх форм власності й іншими установами та організаціями, мета якого відповідає завданням Енциклопедичного видавництва;

2.2.13. проведення наукових конференцій, нарад та семінарів;

2.2.14. участь у встановленому порядку у міжнародних програмах, діяльності наукових, благодійних та інших організацій, мета яких відповідає завданням Енциклопедичного видавництва.

2.3. Остаточне рішення про видання авторського оригіналу належить тільки Енциклопедичному видавництву.

 

 

Стаття 3. Юридичний статус Енциклопедичного видавництва

 

3.1. Енциклопедичне видавництво є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Енциклопедичне видавництво набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Енциклопедичне видавництво є бюджетною установою, яка здійснює свою діяльність на основі та відповідно до законодавства України та цього Статуту, який затверджується Органом управління майном, та не ставить за мету отримання прибутку.

3.3. Участь Енциклопедичного видавництва в асоціаціях, спілках, об’єднаннях та ведення інших форм спільної діяльності з організаціями, підприємствами, у тому числі закордонними, здійснюється на засадах чинного законодавства України.

3.4. Енциклопедичне видавництво веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку з власним найменуванням. Енциклопедичне видавництво може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства України.

3.5. Енциклопедичне видавництво несе відповідальність за своїми зобов’язаннями згідно законодавства України в межах належного йому майна, що є у його розпорядженні, крім основних та архівних фондів, а також баз даних, які перебувають під охороною держави та є власністю держави.

3.6. Енциклопедичне видавництво не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Органу управління майном.

3.7. Енциклопедичне видавництво має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати майнові обов’язки, бути позивачем, відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.

 

 

Стаття 4. Майно та фонди Енциклопедичного видавництва

 

4.1. Майно Енциклопедичного видавництва становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Енциклопедичного видавництва.

4.2. Майно Енциклопедичного видавництва є державною власністю та передано йому на праві оперативного управління.

 Майно Енциклопедичного видавництва формується за рахунок:

загального фонду, який містить обсяг надходжень коштів державного бюджету на фінансування наукових, науково-дослідних та видавничих робіт, цільових наукових та науково-технічних програм, проектів, тем та ініціативних розробок;

спеціального фонду, джерелами формування якого є надходження від надання послуг, у тому числі від надання платних послуг виконання робіт чи здійснення іншої діяльності, пов’язаної з основною статутною діяльністю, доходи від якої спрямовані на здійснення видатків, передбачених в єдиному кошторисі, а також кошти, що надходять від органів місцевої влади, державних та недержавних підприємств і організацій, окремих громадян на договірній основі та інші надходження, що не суперечать законодавству України;

4.2.1. доходи, одержані від реалізації продукції, наукового та науково-прикладного результату;

4.2.2. капітальні вкладення;

4.2.3. безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;

4.2.4. майно з інших джерел, яке набуте на підставах, не заборонених законодавством України.

4.3. Енциклопедичне видавництво має право розпорядження закріпленим за ним на праві оперативного управління майном, яке перебуває у державній власності і належить до основних фондів Енциклопедичного видавництва, лише за погодженням з Органом управління майном.

4.4. Доходи Енциклопедичного видавництва зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) і використовуються виключно на фінансування видатків цього кошторису. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання Енциклопедичного видавництва перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується в кошторисі наступного року.

4.4. Енциклопедичному видавництву можуть передаватися у постійне користування земельні ділянки та інше нерухоме майно згідно із законодавством України.

4.5. Збитки, завдані Енциклопедичному видавництву в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Енциклопедичному видавництву за рішенням суду.

4.6. Відчуження засобів виробництва, що є державною власністю і закріплені за Енциклопедичним видавництвом, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, встановленому законодавством України. Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Енциклопедичного видавництва і є державною власністю.

4.7. Енциклопедичне видавництво має право здавати в оренду майно відповідно до законодавства України (крім цілісних майнових комплексів, його структурних підрозділів) підприємствам, установам та організаціям, а громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать. А також списувати їх з балансу з дозволу Органу управління майном.

4.8. Згоду на оренду державного майна Енциклопедичного видавництва та пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованому майні Енциклопедичного видавництва технічної політики в контексті завдань галузі, орендарям надає Орган управління майном.

4.9. Контроль за використанням орендованого державного майна, у тому числі за виконанням орендарями інвестиційних та технічних програм розвитку орендованих об’єктів державної власності, якщо таке передбачено договором оренди, здійснює Орган управління майном.

4.10. Орган управління майном виявляє державне майно, яке перебуває в оперативному управлінні, проте не використовується Енциклопедичним видавництвом, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання.

4.11. Підготовка та укладання міжнародних договорів Енциклопедичного видавництва щодо об’єктів державної власності здійснюється за участю Органу управління майном згідно із законодавством України.

4.12. Договори, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні Енциклопедичного видавництва, укладаються за погодженням з Органом управління майном відповідно до законодавства України.

 

 

Стаття 5. Права та обов’язки Енциклопедичного видавництва

 

5.1. Енциклопедичне видавництво має право:

5.1.1. самостійно планувати роботу відповідно до статутних завдань та основних напрямів своєї діяльності;

5.1.2. готувати на основі результатів наукового аналізу оцінку та узагальнення бібліографічних, реферативних, аналітичних оглядів, аналітичних та фактографічних матеріалів, добірок, каталогів, буклетів, інформаційної та рекламної продукції для провадження наукової та науково-технічної діяльності;

5.1.3. згідно з чинним законодавством передавати на внутрішньому та зовнішньому ринках майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, що йому належать, а також використовувати різні форми зв’язку науки з практикою;

5.1.4. здійснювати видавничу діяльність, виготовляти та розповсюджувати власну видавничу продукцію;

5.1.5. реалізовувати власну продукцію, послуги, залишки виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, прямо передбачених законодавством України, – фіксованими державними цінами;

5.1.6. надавати платні послуги підприємствам, установам, організаціям різних форм власності та громадянам у відповідності до законодавства України;

5.1.7. проводити науково-дослідні роботи;

5.1.8. організовувати та проводити наукові семінари, конференції, симпозіуми, виставки, тренінги;

5.1.9. впроваджувати результати наукових досліджень і розробок;

5.1.10. видавати, розповсюджувати та реалізовувати наукові, науково-технічні, науково-інформаційні, науково-практичні, науково-популярні видання;

5.1.11. брати участь у виконанні українських та міжнародних науково-технічних програм і проектів та укладати угоди з іноземними організаціями та юридичними особами, брати участь у діяльності українських, іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх члена, укладати договори та контракти з українськими та іноземними організаціями, юридичними особами і громадянами, брати участь у міжнародних наукових та інших заходах відповідно до законодавства України;

5.1.12. брати участь у підготовці й випуску з іншими установами, підприємствами, організаціями та фізичними особами (у тому числі зарубіжними) спільних видань;

 

5.2. Обов’язки Енциклопедичного видавництва:

5.2.1. при визначенні стратегії наукової та іншої діяльності Енциклопедичне видавництво враховує державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов’язання. Доведені у встановленому порядку державні контракти і державні замовлення є обов’язковими для виконання;

 

5.2.2. Енциклопедичне видавництво:

забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань відповідно до законодавства України;

здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності;

забезпечує виконання наукових досліджень і розробок за договорами у межах видатків державного бюджету, призначених на цю мету;

створює належні умови для високоефективної праці наукових працівників, трудового колективу, забезпечує додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

вживає заходів щодо вдосконалення матеріального заохочення працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Енциклопедичного видавництва, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Енциклопедичного видавництва;

виконує норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У разі порушення Енциклопедичним видавництвом законодавства про охорону навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства України.

5.3. Енциклопедичне видавництво здійснює бухгалтерський, оперативний облік та статистичну звітність згідно з законодавством України.

Директор та головний бухгалтер Енциклопедичного видавництва несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність облікової статистичної звітності.

 

Стаття 6. Управління Енциклопедичним видавництвом та самоврядування трудового колективу

 

6.1. Управління Енциклопедичним видавництвом здійснює Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держкомтелерадіо України за контрактом відповідно до законодавства.

6.2. Директор призначає на посади та звільняє з посад заступників директора та головного бухгалтера за погодженням з керівником Органу управління майном.

6.3. Директор призначає на посаду керівника юридичної служби за погодженням з керівником юридичної служби Органу управління майном.

6.4. Директор самостійно вирішує питання діяльності Енциклопедичного видавництва відповідно до статутних завдань за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Органу управління майном.

6.5. Директор:

6.5.1. представляє Енциклопедичне видавництво в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності;

6.5.2. несе повну відповідальність за результати діяльності Енциклопедичного видавництва перед Органом управління майном;

6.5.3. призначає частину складу вченої ради;

6.5.4. розпоряджається коштами та майном Енциклопедичного видавництва відповідно до законодавства України;

6.5.5.. відповідно до законодавства України відкриває рахунки у банківських установах, укладає договори, контракти та інші правочини, видає доручення, накази, розпорядження та інші внутрішні акти, дає вказівки, що є обов’язковими для всіх працівників Енциклопедичного видавництва, несе відповідальність за цільове використання бюджетних коштів згідно із законодавством України;

6.5.6. затверджує штатний розпис (за погодженням з Органом управління майном), визначає посадові оклади, тарифні ставки, форми і систему оплати праці працівників Енциклопедичного видавництва та інших осіб, які залучаються до роботи, визначає режим роботи та відпочинку працівників згідно із законодавством;

 

6.5.7. затверджує функціональні обов’язки працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку та інші документи, віднесені до його компетенції;

6.5.8. призначає на посади та звільняє з займаних посад працівників Енциклопедичного видавництва;

6.5.9. здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня організаційної, управлінської, творчої роботи працівників;

6.5.10. щорічно звітує перед колективом наукових працівників про свою діяльність;

6.5.11. здійснює інші дії у межах своєї компетенції.

6.6. При Енциклопедичному видавництві діє вчена рада, яка є дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю. Не менш як три чверті складу вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом керівника цієї наукової установи.

6.7. Повноваження трудового колективу Енциклопедичного видавництва реалізуються загальними зборами через їх представницький орган. Представницький орган обирається загальними зборами трудового колективу. До його складу не може входити директор Енциклопедичного видавництва.

Вибори до представницького органу строком на 3 роки здійснюються таємним голосуванням не менш як 2/3 голосів. Члени представницького органу трудового колективу не можуть бути звільненими з роботи або переведені на інші посади з ініціативи адміністрації Енциклопедичного видавництва без згоди представницького органу.

6.8. Рішення щодо соціально-економічних питань, що стосуються трудового колективу та діяльності Енциклопедичного видавництва, розробляються та приймаються його адміністрацією за участю трудового колективу та його представницького органу й відображаються у Колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Енциклопедичного видавництва.

6.9. Право укладання Колективного договору від імені власника надається директору Енциклопедичного видавництва, а від імені трудового колективу – його представницькому органу.

6.10. Наукові працівники, інші співробітники Енциклопедичного видавництва виконують свою роботу у відповідності з посадовими інструкціями, затвердженими директором.

 

 

Стаття 7. Облік і контроль в Енциклопедичному видавництві

 

7.1. Енциклопедичне видавництво веде бухгалтерський, оперативний облік та статистичну звітність у порядку, встановленому чиним законодавством.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність у цих даних несуть особи, які склали і підписали ці документи.

Директор Енциклопедичного видавництва несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.

7.2. Ревізія і перевірка фінансової діяльності Енциклопедичного видавництва проводиться відповідними підрозділами Органу управління майном та іншими уповноваженими на це органами державної влади.

7.3. Уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву з урахуванням доцільності їх подальшого збереження здійснює Орган управління майном відповідно до законодавства.

 

 

  Стаття 8. Припинення діяльності Енциклопедичного видавництва

 

Енциклопедичне видавництво реорганізується та ліквідується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законом.

 

Стаття 9. Зміни та доповнення до Статуту

 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Енциклопедичного видавництва погоджуються і затверджуються в тому ж порядку, що і сам Статут. Зміни можуть вноситися шляхом прийняття Статуту в новій редакції або шляхом викладення змін в додатках до цього Статуту.