Постанова Президії НАН України № 268 від 18 листопада 2015 року

                           ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

                                                           ПОСТАНОВА

.

18.11.2015                                               м.Київ                                            №268 .

Про хід підготовки

«Великої української енциклопедії»

Заслухавши та обговоривши співдоповіді голови Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії» академіка НАН України ВМЛоктєва та директора Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» доктора історичних наук АМКиридон, Президія Національної академії наук України відзначає, що на виконання Указів Президента України від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію» та від 12.01.2015 № 7/2015 «Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 № 172-р «Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 02.01.2013 № 1/2013 «Про Велику українську енциклопедію», постанови Президії НАН України від 29.11.2012 № 241 «Про підготовку та видання «Великої української енциклопедії», розпоряджень Президії НАН України від 11.02.2013 № 86 «Про створення робочої групи з підготовки Словника Великої української енциклопедії» та від 07.05.2013 № 315 «Про участь НАН України у виконанні плану заходів щодо підготовки та видання протягом 2013-2020 років «Великої української енциклопедії», постанов Президії НАН України від 11.07.2014 № 167 «Про стан підготовки «Великої української енциклопедії» та від 21.10.2015 № 248 «Про внесення змін до складу Науковоредакційної ради та Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії» здійснюється підготовка фундаментального видання — багатотомної «Великої української енциклопедії» (далі — Енциклопедія, ВУЕ).

За час роботи над підготовкою Енциклопедії фахівцям НАН України спільно із співробітниками ДНУ «Енциклопедичне видавництво» вдалося досягти низки позитивних результатів. Зокрема, затверджено Концепцію створення ВУЕ (постанова Президії НАН України від 11.12.2013 № 162 «Про хід підготовки «Великої української енциклопедії»), склад Комісії НАН України з лінгвістичного забезпечення створення Енциклопедії (розпорядження Президії НАН України від 21.03.2014 № 181 «Про комісію НАН України з лінгвістичного забезпечення створення «Великої української енциклопедії»), оновлено склад Науковоредакційної ради та Головної редакційної колегії ВУЕ (постанова Президії НАН України від 21.10.2015 № 248 «Про внесення змін до складу Науковоредакційної ради та Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії»). 11 листопада 2015 р. відбулося чергове засідання Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії».

У співпраці з галузевими національними академіями наук України, Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури України підготовлено Словник ВУЕ обсягом близько 70 000 гасел. Протягом 2015 р. вдосконалено та відредаговано Словник ВУЕ на літеру «А», який зараз проходить наукову експертизу фахівців установ НАН України та вищих навчальних закладів.

Співробітниками ДНУ «Енциклопедичне видавництво» розпочато підготовку макета друкованого видання та портальної версії І тому Енциклопедії. До написання статей залучено провідних вітчизняних і закордонних фахівців із усіх напрямів наукових знань. Діє новий сайт ВУЕ (http://vue.gov.ua), на якому відображено інформацію щодо поточного стану розвитку проекту. Ведеться робота зі створення порталу для електронної версії ВУЕ. Розроблено методичні рекомендації для авторів і редакторів Енциклопедії. У рамках програми підготовки ВУЕ, за активної участі представників НАН України листопада 2015 р. проведено круглий стіл «Наукові засади та теоретикометодологічні принципи створення сучасних енциклопедій».

Водночас залишається низка нерозвязаних проблем. Насамперед це серйозні фінансові труднощі, повязані з відсутністю необхідного державного фінансування підготовки ВУЕ. Обсяги робіт зросли, натомість фінансування ДНУ «Енциклопедичне видавництво» (за наданою ним інформацією) зменшилося. Так, у 2014 р. воно становило млн грн., а на 2015 р. виділено лише млн 200 тис. грн. На 2016 р. зазначена установа подала бюджетний запит на 9,5 млн грн., а буде виділено лише 2,6 млн грн., що ледь покриє витрати на виплату заробітної плати. Через відсутність належного бюджетного фінансування неможливо повністю укомплектувати штат необхідними фахівцями. Ще однією перешкодою на шляху реалізації визначених завдань щодо створення Енциклопедії є відсутність відповідного забезпечення компютерною технікою та новітніми технічними засобами. На сьогодні відсутні кошти на оплату авторських гонорарів за підготовку статей провідним фахівцям НАН України, національних галузевих академій наук, вищих навчальних закладів України. Це стає причиною відмови деяких науковців і керівників академічних установ від участі у написанні статей до ВУЕ. Внаслідок цього зявляються пробіли у реєстрі готових статей, а також відсутня достатня кількість авторів за окремими напрямами наукових знань, що суттєво гальмує процес створення ВУЕ та негативно позначається на її науковому рівні.

Враховуючи виняткову важливість забезпечення підготовки і видання «Великої української енциклопедії», Президія НАН України постановляє:

1. Співдоповіді «Про хід підготовки «Великої української енциклопедії» взяти до відома.

2. Спільно з Держкомтелерадіо України та ДНУ «Енциклопедичне видавництво»:

  2.1. У тижневий термін порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України щодо розроблення плану заходів із підготовки та видання протягом 2015–2026 років багатотомної «Великої української енциклопедії» в електронному і паперовому вигляді та відповідного фінансового забезпечення реалізації зазначеного наукововидавничого проекту.

  2.2. У двотижневий термін підготувати клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо залучення провідних фахівців вищих навчальних закладів України до підготовки Енциклопедії.

3. Затвердити «Положення про Головну редакційну колегію «Великої української енциклопедії» (додаток).

4. Відділенню інформатики НАН України спільно з ДНУ «Енциклопедичне видавництво» у місячний термін подати узгоджені пропозиції щодо застосування розробок установ відділення при створенні порталу ВУЕ.

5. Академікамсекретарям відділень НАН України забезпечити виконання п. 6 постанови Президії НАН України від 11.07.2014 № 167 «Про стан підготовки «Великої української енциклопедії» щодо дозволу співробітникам установ і організацій НАН України включати до їхніх індивідуальних річних робочих планів або звітів з виконання наукових досліджень матеріали/статті, підготовлені для «Великої української енциклопедії».

Керівникам установ і організацій НАН України розглядати роботу з підготовки та написання їх співробітниками статей до Енциклопедії як пріоритетне завдання.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Науковоорганізаційний відділ Президії НАН України.

Президент

Національної академії наук України

академік НАН України                                                                      БЄПатон

Головний учений секретар

Національної академії наук України

академік НАН України                                                                  В. Л. Богданов

                                                                      

                                                                     ДОДАТОК

                                                  до постанови Президії НАН України

                                                             від 18.11.2015 268

                                                                 ПОЛОЖЕННЯ

                                       ПРО ГОЛОВНУ РЕДАКЦІЙНУ КОЛЕГІЮ

                                     «ВЕЛИКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ»

1. Загальні положення

1.1. Положення про Головну редакційну колегію «Великої української енциклопедії» (далі — Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Положення визначає статус, загальні організаційні та функціональні засади діяльності Головної редакційної колегії «Великої української енциклопедії» (далі — редколегія).

2. Статус редколегії

2.1. Редколегія є органом, що здійснює наукове і методичне керівництво процесом підготовки та видання Великої української енциклопедії (далі — ВУЕ).

2.2. Редколегія діє на громадських засадах за колегіальним принципом.

2.3. Редколегія формується з авторитетних науковців, а також визнаних фахівців наукових напрямів.

2.4. Редколегія взаємодіє з Державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» з питань підготовки та видання ВУЕ.

2.5. У своїй діяльності редколегія керується чинним законодавством України, підзаконними нормативноправовими актами, цим Положенням, а також рішеннями редколегії.

3. Функції редколегії

3.1. Головними завданнями редколегії є:

сприяння забезпеченню координації дій Президії НАН України, структурних підрозділів НАН України та Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» з питань підготовки та видання ВУЕ;

участь у розробці концептуальних засад ВУЕ;

підготовка пропозицій щодо змістовного наповнення томів ВУЕ;

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, які виникають під час підготовки та видання ВУЕ;

сприяння залученню співробітників установ НАН України та закладів освіти до процесу створення ВУЕ;

рецензування матеріалів на предмет їх готовності до публікації (для паперової та електронної версій видання);

прийняття рішення, за погодженням з Вченою радою ДНУ «Енциклопедичне видавництво», про рекомендацію до друку та перевидання томів ВУЕ; їх перекладу іноземними мовами у друкованому та/або електронному вигляді.

4. Склад та організація діяльності редколегії

4.1. Керівництво роботою редколегії здійснює голова. Голова редколегії затверджується Президією НАН України.

4.2. До складу редколегії, крім голови, входять: заступники голови редколегії, відповідальний секретар редколегії, члени редколегії (науковці НАН України, представники Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», представники головного розпорядника — Державного комітету телебачення і радіомовлення України, фахівці вищих навчальних закладів, наукових установ).

4.3. Персональний склад редколегії затверджується Президією НАН України.

4.4. Зміни складу редколегії відбуваються за необхідності і здійснюються Президією НАН України або, за її дорученням, головою редколегії за узгодженням з керівництвом ДНУ «Енциклопедичне видавництво».

4.5. Для оперативного вирішення конкретних питань можуть створюватися робочі групи з представників редколегії у складі не менше трьох осіб. Робоча група складає протокол, де фіксує рішення відповідно до результатів засідання.

4.6. Формою роботи редколегії є засідання, які проводяться за потреби, але не менше одного разу на рік.

4.7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях редколегії, приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів редколегії. У разі рівного розподілу голосів голос голови редколегії є ухвальним.

4.8. Засідання редколегії може скликатися головою редколегії за власної ініціативи, за пропозицією не менше ніж однієї третини складу редколегії або ж за ініціативи керівництва Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво».

4.9. Рішення редколегії оформлюється протоколом, який підписують голова та відповідальний секретар. Протокол засідання редколегії повинен бути остаточно оформлений у термін не більше, ніж пять робочих днів із дати проведення засідання. Окремі думки членів редколегії, висловлені у письмовій формі, додаються до протоколу та є його невідємною частиною.

4.10. Контроль за виконанням рішень редколегії здійснює голова редколегії та, за його дорученням, заступники голови редколегії.

5. Права та обовязки голови редколегії, членів редколегії та відповідального секретаря редколегії

5.1. Голова редколегії:

у своїй діяльності керується чинним законодавством України, підзаконними нормативноправовими актами, цим Положенням;

здійснює загальне керівництво роботою редколегії;

організовує та контролює роботу редколегії;

скликає засідання редколегії та головує на них;

затверджує порядок денний засідання редколегії;

підписує видання томів ВУЕ до друку (або, за його дорученням, один із заступників голови редколегії);

забезпечує високий науковий рівень видання;

сприяє залученню до підготовки ВУЕ провідних учених у визначеній галузі;

вносить пропозиції щодо складу редколегії ВУЕ, у тому числі заступників голови редколегії та відповідального секретаря;

сприяє забезпеченню дотримання Закону України «Про авторське право і суміжні права».

5.2. Заступники голови редколегії:

заступають голову редколегії у разі його відсутності за його дорученням;

координують роботу редколегії за окремими напрямами.

5.3. Члени редколегії:

 мають право:

вносити пропозиції щодо позачергового скликання засідання редколегії, внесення змін до порядку денного засідань;

висловлювати у письмовій формі окрему думку у разі незгоди з рішеннями редколегії.

 зобовязані:

керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України та цим Положенням;

сприяти процесу створення ВУЕ;

нести спільну відповідальність за належний науковий рівень підготовки ВУЕ.

5.4. Відповідальний секретар редколегії:

за дорученням голови редколегії забезпечує підготовку засідань редколегії;

веде та оформляє протоколи засідань редколегії;

забезпечує звязок із членами редколегії;

здійснює комунікацію з питань, повязаних із підготовкою та виданням ВУЕ.

Головний учений секретар

Національної академії наук України

академік НАН України                                                                                ВЛБогданов