Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України засновано 1 жовтня 1945 року Постановою Ради Народних Комісарів УРСР № 1573 як Науково-дослідний інститут психології УРСР. Постановою Кабінету Міністрів України в 1996 р. Інституту присвоєно ім’я видатного українського вченого-психолога академіка Григорія Силовича Костюка.

Директор Інституту – Сергій Дмитрович Максименко, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, закордонний академік Російської академії освіти та Академії природничих наук ФРН, доктор психологічних наук, професор, лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України.

Мета діяльності Інституту – здійснення фундаментальних, прикладних, пошукових та інших наукових досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних методологічних, теоретичних і прикладних проблем психологічної науки та практики. Серед основних напрямків діяльності Інституту:

підготовка і наукове обґрунтування державних цільових програм, концепцій розвитку освіти, психологічної та педагогічної науки в Україні;
проведення наукових досліджень на замовлення підприємств, установ, та організацій;
здійснення видавничої діяльності, заснування та видання друкованих і електронних наукових видань;
підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів у галузі психологічних наук через аспірантуру і докторантуру;
організація та проведення наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, зборів, симпозіумів, конгресів, форумів, асамблей та інших заходів з метою поширення психологічних знань та популяризації результатів діяльності Інституту;
розробка методологічних основ і технологій надання психологічної допомоги керівникам та працівникам організацій в різних соціальних сферах (освіта, державна служба, армія, бізнес, медицина та ін.), а також учням, студентам та їх батькам тощо.