Програма круглого столу «Наукові засади й теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій»

Круглий стіл з енциклопедистики «Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій» відбудеться 3 листопада 2015 року в Прес-центрі Українського національного інформаційного агентства Укрінформ (Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16).

Порядок проведення

 

13.20–13.30 – реєстрація учасників.

13.30–15.30 – виступи учасників, дискусії.

Регламент роботи:

Виступ – 10 хвилин

Участь у дискусії (запитання, коментарі) – 5 хвилин

ПРОГРАМА

Червак Богдан Остапович, перший заступник Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Вітальне слово.

Кононенко Олексій Анатолійович, директор департаменту видавничої справи і преси Держкомтелерадіо України

Вагомість енциклопедистки в сучасній Україні.

Киридон Алла Миколаївна, докт. істор. наук, професор, директор Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Велика українська енциклопедія як національний проект (концепція, структура, контент)

Любовець Олена Миколаївна, докт. істор. наук, заступник директора з наукової роботи Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Участь вітчизняних наукових установ і вищих навчальних закладів у проекті «Велика українська енциклопедія»

Железняк Микола Григорович, канд. філолог. наук, в.о. директора Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, відповідальний секретар Головної редакційної колегії Енциклопедії сучасної України

Національна чи універсальна? Пріоритети сучасної української енциклопедистки

Гриценко Павло Юхимович, докт. філолог. наук, професор, директор Інституту української мови НАН України

Мовно-кодифікаційні проблеми сучасної енциклопедистики

Матяш Ірина Борисівна, докт. істор. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних зв’язків і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України

Співвідношення критеріїв відбору гасел і принципів формування словників галузевих енциклопедій та «Великої української енциклопедії»

Жулинський Микола Григорович, докт. філолог. наук, професор, академік НАН України, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України

Науково-методологічні принципи створення української літературної енциклопедії: критичний досвід і перспективи реалізації

Грінченко Віктор Тимофійович, докт. фіз.-мат. наук, академік НАН України, директор Інституту гідромеханіки НАН України

Енциклопедія та Інтернет.

Андон Пилип Іларіонович, докт. фіз.-мат. наук, академік НАН України, академік-секретар Відділення інформатики, директор Інституту програмних систем НАН України

Резніченко Валерій Анатолійович, канд. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України

Концепція, інформаційне, функціональне та програмне забезпечення ВУЕ, технології її створення та використання

Горбатенко Володимир Павлович, докт. політ. наук, професор, заступник директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького

Особливості енциклопедичної систематизації юридичних знань

Мачуський Євген Андрійович, докт. тех. наук, професор завідуючий кафедрою фізико-технічних засобів захисту інформації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Як не треба укладати енциклопедію. З власного досвіду редактора і співавтора енциклопедії «Радіотехніка»

Вергунов Віктор Анатолійович, докт. сільськогосп. наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН

Сільськогосподарські енциклопедії: сучасний стан та перспективи

Туленков Микола Васильович, докт. соціолог. наук, професор, професор кафедри галузевої соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Створення нової соціологічної енциклопедії: проблеми і перспективи

Савчук Іван Григорович, канд. геогр. наук, старший науковий співробітник Інституту географії НАН України

Врахування специфіки енциклопедичного видання при впорядкуванні додатків до нього

Верстюк Владислав Федорович, докт. істор. наук, проф., завідуючий відділом історії Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України

Енциклопедичний проект «Історія Української революції 1917–1921 рр.»

Межжерін Сергій Віталійович, доктор біологічних наук, професор, завідуючий відділом еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології НАН України

Особливості складання реєстру гасел з біології для Великої української енциклопедії

Пархоменко Тетяна Сергіївна, докт. філос. наук, професор, завідуючий кафедрою Київського національного університету культури і мистецтв

Концептуальні засади формування культурологічного і мистецтвознавчого тезаурусу Великої української енциклопедії

Троян Сергій Станіславович, докт. істор. наук, професор Дипломатичної академії України при МЗС України 

Історична компонента української енциклопедистки: методологія наукового дослідження

Солдатенко Валерій Федорович, докт. істор. наук, професор, чл.-кор. НАН України, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса

Історичні сюжети в енциклопедичних виданнях

Буряк Лариса Іванівна, докт. істор. наук, професор, завідуючий відділом соціогуманітарних наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Методичні рекомендації як інструментарій створення Великої української енциклопедії

Вашкевич Віктор Миколайович, докт. філос. наук, професор, завідуючий кафедрою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Науково-методологічні критерії відбору гасел до ВУЕ (напрям «філософські науки»)

Березовський Олег Миколайович, канд. іст. наук, учений секретар Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

«Велика українська енциклопедія» та вітчизняна енциклопедистика

Вергельська Наталія Вікторівна, канд. геолог. наук, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України

Сучасні наукові діячі України: критерії відбору до універсальних і спеціалізованих енциклопедій

Розкладай Катріна Аднанівна, канд. філолог. наук, провідний науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Критерії добору гасел у соціогуманітаристиці: проблема та способи її розв’язання (на прикладі літературознавчих гасел Великої української енциклопедії)

Гірік Сергій Іванович, молодший науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Базові принципи формулювання критеріїв відбору гасел біографічної частини словника Великої української енциклопедії (напрям «Історичні науки»).

Чікарькова Марія Юріївна, докт. філос. наук, професор, професор кафедри філософських та соціальних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ,

Абрамович Семен Дмитрович, докт. філол. наук, професор, професор кафедри словʼянської філології та загального мовознавства Камʼянець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка

Про суб’єктивний первінь енциклопедичної статті

Проценко Галина Олександрівна, канд. пед. наук, старший науковий співробітник відділу природничих наук Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Визначення наукових і теоретико-методологічних принципів створення сучасного енциклопедичного порталу, підготовки електронної та друкованої версій Великої української енциклопедії

Якубець Олександр Анатолійович, завідуючий редакційно-видавничим відділом Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Принципи редагування й візуального оформлення статей Великої української енциклопедії

Ганжуров Юрій Семенович, докт. політ. наук, професор, завідуючий кафедрою організації видавничої справи Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Особливості композиційного редагування енциклопедичних видань

Межжеріна Ярослава Олександрівна, молодший науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Особливості категоризації гасел Великої української енциклопедії з біології

Купрієнко Сергій Анатолійович, канд. іст. наук, науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Проблеми формування та обробки реєстрів гасел Великої української енциклопедії

Чорна Мар’яна Василівна, канд. іст. наук, старший науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Розвиток енциклопедистики з напряму «Фізичне виховання та спорт» в Україні.

Сирінський Роман Аркадійович, канд. філософ. наук, провідний науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Основні проблеми енциклопедичних досліджень із напрямів «Національна безпека» та «Державне управління».

Капштик Михайло Васильович, канд. сільськогосп. наук., старший науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Особливості формування словника Великої української енциклопедії за напрямом «Агрономія і ветеринарія»

Тищенко Андрій Олександрович, науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Велика українська енциклопедія: функція популяризації знань про Україну

Іваненко Анатолій Олександрович, канд. іст. наук, старший науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»

Репрезентація регіональної історії у сучасній українській та світовій енциклопедистиці

Кузнець Тетяна Володимирівна, докт. істор. наук, професор, декан історичного факультету Уманського педагогічного університету ім. Павла Тичини

Історія Уманщини на сторінках енциклопедичних видань