Постанова президії НАН України № 241 від 29 листопада 2012 року

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29.11.2012                                                                м.Київ                                                                       №. 241

Про підготовку та видання

«Великої української енциклопедії»

У світовому науковому і культурному просторі значного поширення набула практика створення фундаментальних енциклопедичних видань, що всебічно висвітлюють розвиток людської цивілізації, внесок країн і народів у світову історію та культуру. Такі видання, як Французька енциклопедія, Британська енциклопедія, російський «Енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона», є справжнім науковим і культурним надбанням не лише своїх країн, а й усього людства.

На сучасному етапі здійснюється активна робота з підготовки та оновлення універсальних енциклопедій у Франції, Німеччині, Росії, Білорусі, Литві, Казахстані та інших державах. Зокрема, цього року вийшов черговий 20-й том 30-томної «Великої російської енциклопедії», яка створюється згідно з Указом президента Російської Федерації за наукового керівництва Російської академії наук.

В умовах інтеграції України у світове співтовариство назріла нагальна потреба у створенні фундаментальної універсальної енциклопедії як найвищого узагальнення і систематизації знань про Україну і світ. Виконання цієї задачі можливе шляхом актуалізації значного досвіду, який має НАН України у підготовці фундаментальних енциклопедичних видань. Зокрема, в радянський період в Україні було видано фундаментальну «Українську радянську енциклопедію» (перше видання в 1959 – 1965 рр. у 17 томах накладом 80 тисяч примірників; друге – в 1974 – 1985 рр. у 12 томах накладом 100 тисяч примірників, враховуючи переклад на російську мову). Реалізацією цього проекту успішно керував академік АН УРСР М.П.Бажан, провідні вчені Академії були активно задіяні в підготовці енциклопедії.

Проте, незважаючи на згадані вагомі здобутки, в Україні досі не створено фундаментальної універсальної енциклопедії, в якій було б всебічно представлено сучасне наукове осмислення картини світу, історії людської цивілізації, внеску в неї України. Крім того, з огляду на великий поступ інформаційних технологій в новітню добу слід звернути особливу увагу на необхідність, поряд з підготовкою друкованої версії енциклопедії, видання її відповідника на електронних носіях.

Враховуючи зазначене, а також відповідно до підпункту 3 пункту 2 Указу Президента України від 15.12.2006 № 1088/2006 «Про проведення в Україні у 2007 році Року української книги», Президія НАН України постановляє:

1. Започаткувати видання багатотомної «Великої української енциклопедії» (далі – Енциклопедія) у друкованій та

електронній формах.

2. Призначити директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України академіка НАН

України Ю.А.Левенця головою Головної редакційної колегії з підготовки та видання багатотомної «Великої української енциклопедії».

Академіку НАН України Ю.А.Левенцю до 20.12.2012 подати на затвердження Президії НАН України пропозиції щодо складу Головної редакційної колегії Енциклопедії з урахуванням відповідних пропозицій секцій та відділень НАН України.

3. Визначити базовими установами НАН України з підготовки та видання «Великої української енциклопедії» Інститут

політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України (академік НАН України Ю.А.Левенець) та

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України (М.Г.Железняк).

4. Відділенню історії, філософії та права НАН України (академік НАН України О.С.Онищенко), Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України (академік НАН України Ю.А.Левенець) та Інституту енциклопедичних досліджень НАН України (М.Г.Железняк):

4.1. У місячний термін розробити і подати на розгляд Президії НАН України проекти Концепції Державної цільової наукової та національно-культурної програми «Велика українська енциклопедія» й відповідної програми для подальшого їх подання у І кварталі 2013 р. на розгляд Кабінету Міністрів України.

4.2. Забезпечити у 2013 р. підготовку та видання із залученням провідних фахівців установ НАН України Словника Енциклопедії за фінансової підтримки Державного комітету телебачення і радіомовлення України у межах програми «Українська книга».

4.3. Спільно з Науково-організаційним відділом Президії НАН України (член-кореспондент НАН України В.Л.Богданов) підготувати звернення до Президента України щодо підтримки на державному рівні справи створення Енциклопедії.

5. Секціям та відділенням НАН України надавати базовим установам НАН України необхідну допомогу у підготовці матеріалів до «Великої української енциклопедії» та Словника Енциклопедії.

6. Вважати, що підготовка та видання багатотомної «Енциклопедії сучасної України», яка здійснюється Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України у межах державного замовлення на випуск друкованої продукції, є пріоритетним напрямом науково-видавничої діяльності НАН України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Відділення історії, філософії та права НАН України (академік НАН України О.С.Онищенко) та Науково-організаційний відділ Президії НАН України (член-кореспондент НАН України В.Л.Богданов).

Президент

Національної академії наук України

академік НАН України                                                                                                                         Б.Є.Патон

 

Перший заступник

головного вченого секретаря

Національної академії наук України

член-кореспондент НАН України                                                                                                     В. Л. Богданов