Уманська конференція

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції «Регіональна історія в енциклопедистиці», яку проводять Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» (м. Київ).

Конференція відбуватиметься 29 травня 2015 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини за такими напрямами:

[wc_fa icon=”book” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] ŸРегіональна історія в енциклопедичному просторі: теоретико-методологічні проблеми репрезентації.

[wc_fa icon=”book” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] ŸЛабораторії енциклопедистики: інституції, напрями, автори.

[wc_fa icon=”book” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] ŸТематичні енциклопедичні видання регіональної історії: формат, концепції, наповнення.

[wc_fa icon=”book” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] ŸРегіональні дослідження у контексті розвитку енциклопедистики: історичний досвід, сучасні практики, тенденції.

[wc_fa icon=”book” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] ŸПостаті регіональної енциклопедистки.

[wc_fa icon=”book” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Соціогуманітарна складова регіональної історії в енциклопедичних виданнях.

Ÿ[wc_fa icon=”book” margin_left=”” margin_right=””][/wc_fa] Природничий та технічний контенти енциклопедичної регіоналістики.

Матеріали конференції будуть видрукувані у збірнику наукових праць «Уманська старовина».

Порядок подання документів

Випоги до рукописів

Зразок оформлення тексту статті

Зразок оформлення інформації про автора

Інформація про оплату

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у випуску збірника необхідно до 1-го травня 2015 р. надіслати електронною поштою такі матеріали (файли):

1) статтю, оформлену відповідно до зазначених нижче вимог;

2) інформацію про автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, e-mail та контактний телефон;

3) відскановану квитанцію про оплату публікації;

4) відскановану рецензію-рекомендацію наукового керівника, завірену печаткою установи, де керівник працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня).

Зразок оформлення файлів: Мельник_стаття.doc; Мельник_інформація.doc; Мельник_квитанція.pdf. (або JPEG); Мельник_рецензія.doc.

Електрона адреса: [email protected]

За зміст публікацій та достовірність викладених матеріалів, а також за правильність перекладу в анотаціях відповідальність несуть автори. Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія збірника після рецензування статей.

Контактні телефони: 

Лісовська Ольга Василівна     0938119909       0674590218

Скус Ольга Володимирівна    0638123032       0972705923

  ВИМОГИ ДО РУКОПИСІВ:

Загальні вимоги:

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Технічні вимоги:

– Наукові статті повинні включати: УДК (друкується зверху зліва звичайним шрифтом); через 1 інтервал справа напівжирним курсивом друкуються ініціали та прізвище автора; через 1 інтервал по центру;

– назва статті напівжирними прописними літерами; через 2 інтервали симетрично до тексту звичайним шрифтом;

– анотація (не менше 500 знаків) і ключові слова українською мовою (6-10 слів) друкуються курсивом;

 після цього через 2 інтервали

– основний текст; в кінці статті через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок “ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА”, формування списку здійснюється в ручному режимі у стовпчик по мірі згадування у тексті або за абетковим порядком;

– через 2 інтервали анотації (не менше 500 знаків) та ключові слова російською та англійською мовами (6-10 слів) друкуються курсивом, в анотаціях вказуються прізвище та ініціали автора, а також назва статті;

– обсяг авторських рукописів: статті – 8-12 сторінок;      – рецензії – до 4 сторінок;

– формат аркуша А4; усі поля 2 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту -14 кеглів, стиль “нормальний” (“звичайний”);

– міжрядковий інтервал – 1,5;

– абзацний відступ – 1,25 см (в автоматичному режимі);

– текст друкувати без переносів;

– посилання на джерела та літературу в тексті подаються за таким зразком: [6, с. 12], де 6– номер джерела за списком використаних джерел, 12 – сторінка.

Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231зв]. Пробіли в дужках не ставляться.

Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски;

– список використаних «ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА» подається наприкінці статті (розмір шрифту – 14, через 1 інтервал) в порядку згадування джерел у тексті , або за абетковим порядком відповідно до стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). Слова «там само», «там же» – не використовувати. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання. При формуванні списку не застосовується функція автоматичного нумерованого списку. Згідно з новими правилами – посилання на одного, двох, трьох….авторів – називаємо одного, а після косої – усіх;

– обов’язкове розрізнення знаків тире (–) і дефіс (-), використання лапок такого формату – «» («текст»); скорочення на зразок т. п., т. д., ініціали при прізвищах (напр., І.І. Іванов), указівки на сторінки (с. 34), назви населених пунктів (м. Київ), рр. – роки, перед квадратними чи круглими дужками, а також в них – друкувати через нерозривний відступ (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки»; гіперпосилання вилучати зі списку літератури. У зв’язку з технічними складнощами бажано не включати до статей графічних зображень та великих таблиць.

Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ СТАТТІ

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АВТОРА

Прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, поштова адреса, e-mail та контактний телефон.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЛАТУ

Кошти перераховуються на :

Отримувач:

Приват Банк

р/р 29244825509100

МФО 305299

ЭДРПОУ: 14360570

Призначення:

Для поповнення картки № 4627081203173823

Лисовская Ольга Васильевна, ІПН: 3062105925

При перерахуванні коштів необхідно вказувати: «За збірник «Уманська старовина. Вип. …».

Оплата за публікацію статей з розрахунку: 
одна сторінка (2000 знаків з пробілами; 14 шрифт,1,5 інтервал) – двадцять п’ять грн.
При розрахунку виходять з параметрів вказаних у вимогах до оформлення наукових статей.

Публікація статей безоплатно для членів редколегії збірника, керівників представництв збірника.