Програми кандидатів на посаду директора ДНУ “Енциклопедичне видавництво”. Кандидат Селезень Василь Дмитрович

Програма дій претендента на посаду директора Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія ім.. М.П. Бажана»

Селезня Василя Дмитровича

 

Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія ім.. М.П. Бажана» є установа у сфері наукової, інформаційної та видавничої діяльності, заснована на державній власності й підпорядкована Державному комітету телебачення і радіомовлення України.

Енциклопедичне видавництво створене згідно Указу Президента України №1 від 02 січня 2013 року, на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України №172-р від 27 березня 2013 року, згідно п. 7.1. наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України №82 від 26 квітня 2013 року і є правонаступником Державного підприємства «Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана.

Енциклопедичне видавництво створене з метою: забезпечення інтересів держави у нарощенні наукового, інтелектуального та інформаційного потенціалу; створення умов для використання результатів наукових досліджень у відповідних сферах суспільного життя; сприяння розвитку національної науки, освіти, культури; насичення ринку високоякісною енциклопедичною продукцією та науково-інформаційними виданнями; задоволення попиту читачів різних категорій на універсальні, галузеві, тематичні, краєзнавчі багатотомні та однотомні енциклопедії, енциклопедичні довідники та словники, а також на наукові, нормативні та інші видання.

Основними напрямками діяльності Енциклопедичного видавництва повинні бути:

– наукова діяльність, яка становить понад 70 відсотків загального річного обсягу виконаних робіт, науково-технічна діяльність, здійснення наукових досліджень і розробок;

– здійснення наукових досліджень і розробок у сфері енциклопедознавства, розробка наукових і методичних засад енциклопедичних видань різного напряму;

– наукова експертиза енциклопедичних видань, створення концепцій, реєстрів, принципів подання матеріалу, критеріїв його відбору для різних типів енциклопедичних видань;

– організація та проведення науково-дослідної роботи з підготовки енциклопедичних статей та їх інформаційного наповнення, системи посилань, бібліографічного забезпечення тощо;

– аналіз та узагальнення світового і національного досвіду з питань підготовки та друку енциклопедичних видань за сучасними технологіями, створення відповідних інформаційних баз даних;

– наукова та видавнича діяльність, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, у тому числі науково-редакційна підготовка, випуск і розповсюдження наукових та інших друкованих видань: універсальних, галузевих, тематичних, краєзнавчих енциклопедій, енциклопедичних словників та довідників, видань за державним замовленням, державним контрактом, за національними (комплексними, цільовими) та власними тематичними програмами, видань на замовлення;

– створення баз даних для підготовки та друку енциклопедичних видань;

– створення енциклопедичних та інших видань на електронних носіях;

– створення тематичних WEB-ресурсів та Інтернет-сервісів;

– забезпечення високого наукового рівня підготовки видань, високоякісного художньо-технічного оформлення та поліграфічного їх виконання;

– надання платних послуг з редакційного опрацювання та наукового редагування матеріалів, підготовки оригінал-макетів, художнього та технічного оформлення, організації випуску друкованої продукції;

– здійснення у встановленому порядку наукового співробітництва з українськими та зарубіжними науковими установами, вищими навчальними закладами усіх форм власності й іншими установами та організаціями, мета якого відповідає завданням Енциклопедичного видавництва;

– проведення наукових конференцій, нарад та семінарів;

– участь у встановленому порядку у міжнародних програмах, діяльності наукових, благодійних та інших організацій, мета яких відповідає завданням Енциклопедичного видавництва;

– остаточне рішення про видання авторського оригіналу належить тільки Енциклопедичному видавництву.

У своїй діяльності я  забезпечу участь Енциклопедичного видавництва в асоціаціях, спілках, об’єднаннях та ведення інших форм спільної діяльності з організаціями, підприємствами, у тому числі закордонними на засадах чинного законодавства України та використаю право укладати угоди для покращення фінансового стану підприємства.

Буду сприяти покращенню матеріально-технічного забезпечення Енциклопедичного видавництва, що формується за рахунок:

загального фонду, який містить обсяг надходжень коштів державного бюджету на фінансування наукових, науково-дослідних та видавничих робіт, цільових наукових та науково-технічних програм, проектів, тем та ініціативних розробок;

– спеціального фонду, джерелами формування якого є надходження від надання послуг, у тому числі від надання платних послуг виконання робіт чи здійснення іншої діяльності, пов’язаної з основною статутною діяльністю, доходи від якої спрямовані на здійснення видатків, передбачених в єдиному кошторисі, а також кошти, що надходять від органів місцевої влади, державних та недержавних підприємств і організацій, окремих громадян на договірній основі та інші надходження, що не суперечать законодавству України;

– доходи, одержані від реалізації продукції, наукового та науково-прикладного результату;

– капітальні вкладення;

– безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян;

– майно з інших джерел, яке набуте на підставах, не заборонених законодавством України.

– Енциклопедичне видавництво має право розпорядження закріпленим за ним на праві оперативного управління майном, яке перебуває у державній власності і належить до основних фондів Енциклопедичного видавництва, лише за погодженням з Органом управління майном.

– Доходи Енциклопедичного видавництва зараховуються до складу кошторису (на спеціальний рахунок) і використовуються виключно на фінансування видатків цього кошторису. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання Енциклопедичного видавництва перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується в кошторисі наступного року.

Забезпечу оформлення права власності земельні ділянки та інше нерухоме майно Енциклопедичному видавництву згідно із законодавством України.

Буду здійснювати належний контроль за орендою майна Енциклопедичного видавництва відповідно до законодавства України (крім цілісних майнових комплексів, його структурних підрозділів) підприємствам, установам та організаціям, а громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать. а також списувати їх з балансу з дозволу Органу управління майном та контроль за використанням орендованого державного майна, у тому числі за виконанням орендарями інвестиційних та технічних програм розвитку орендованих об’єктів державної власності, якщо таке передбачено договором оренди, здійснює Орган управління майном.

Забезпечу належну підготовку та укладання міжнародних договорів Енциклопедичного видавництва щодо об’єктів державної власності, що здійснюється за участю Органу управління майном згідно із законодавством України та договори, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в оперативному управлінні Енциклопедичного видавництва, які укладаються за погодженням з Органом управління майном відповідно до законодавства України.

Забезпечу своєчасну підготувати на основі результатів наукового аналізу оцінку та узагальнення бібліографічних, реферативних, аналітичних оглядів, аналітичних та фактографічних матеріалів, добірок, каталогів, буклетів, інформаційної та рекламної продукції для провадження наукової та науково-технічної діяльності, а також згідно з чинним законодавством передавати на внутрішньому та зовнішньому ринках майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, що йому належать, а також використовувати різні форми зв’язку науки з практикою; здійснювати видавничу діяльність, виготовляти та розповсюджувати власну видавничу продукцію.

Забезпечу контроль за реалізацією власної продукції, послуг, залишків виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, прямо передбачених законодавством України, – фіксованими державними цінами.

Буду сприяти у наданні платних послуг підприємствам, установам, організаціям різних форм власності та громадянам у відповідності до законодавства України та проведенні науково-дослідні роботи, організації та проведенні наукові семінарів, конференцій, симпозіумів, виставок, тренінгів; впровадженні результатів наукових досліджень і розробок; розповсюдженні та реалізації наукових, науково-технічних, науково-інформаційних, науково-практичних, науково-популярних видань.

Зобов’язуюсь брати участь у виконанні українських та міжнародних науково-технічних програм і проектів та укладати угоди з іноземними організаціями та юридичними особами, брати участь у діяльності українських, іноземних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх члена, укладати договори та контракти з українськими та іноземними організаціями, юридичними особами і громадянами, брати участь у міжнародних наукових та інших заходах відповідно до законодавства України; брати участь у підготовці й випуску з іншими установами, підприємствами, організаціями та фізичними особами (у тому числі зарубіжними) спільних видань.

Забезпечу своєчасну сплату податків та інших відрахувань відповідно до законодавства України та буду створювати належні умови для високоефективної праці наукових працівників, трудового колективу, забезпечує додержання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

Буду вживати заходів щодо вдосконалення матеріального заохочення працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Енциклопедичного видавництва, забезпечує своєчасні розрахунки з працівниками Енциклопедичного видавництва.

Програми кандидатів на посаду директора ДНУ “Енциклопедичне видавництво”. Кандидат Селезень Василь Дмитрович